Raspored rada vozača

Planiranje rasporeda uključuje planiranje odsustva vozača (godišnji odmori, bolovanja, slobodni dani,,,...) i planiranje rada smjena. Na osnovu parametara izgenerira se unaprijed raspored rada vozača po danima, koji se na dnevnom nivou ažurira.

 

. Raspored će se moći ispravno generirati samo ako se poštuje ispravan redoslijed izvođenja gore opisanih točaka tj. definiranjem:

  1.     voznih redova sa pripadajućim internim linijama (ekran Interne linije),
  2.     vrsta odsustva radnika sa periodima važenja (ekran Odsustvo radnika),
  3.     pridruženih internih linija, smjena, GBR-a i vozača (ekran Plan rasporeda) ,
  4.     definiranja rezervi (ekran Interne linije rezervnih vozača),
  5.     definiranja rotacija(ekran Rotacije na internim linijama ),
  6.     definiranja rotacija vozača (ekran Rotacije vozača na internim linijama)
  7.     postavljanje vanrednog prijevoza (ekran Vanredni prijevoz)

Ovako izgeneriran raspored je planirani raspored koji je na dnevnoj razini podložan promjenama. Dnevno se rade ručne izmjene kojima se planirani raspored mijenja s obzirom na neplanirane (nepredviđene) situacije npr.( neplanirano odsustvo vozača, premještaj vozača na drugu internu liniju ...) 

Kontrola raporeda na operativnoj razini obavlja se pomoću dva izvještaja i jednog prikaza:

  1.     Izvještaja „Popunjenost internih  linija
  2.     Izvještaja „Zauzetost vozača“
  3.     Prikaza „Redovitih sati“ po periodu i mjesecu za odabranog vozača